I.               POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.     Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego chartlo.com (zwanego dalej Serwisem Internetowym) przez Mateusza Jałowieckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MATT Mateusz Jałowiecki, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem: ul. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź, NIP: 7322184305, REGON: 367213496, zwanego dalej Usługodawcą.

2.     Kontakt z Usługodawcą odbywa się za pośrednictwem:

a.     wiadomości e-mail na adres: matt@mattoption.com,

b.     za pośrednictwem formularza kontaktowego w Serwisie.

3.     Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej chartlo.com, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

4.     Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

5.     Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Użytkowników.

6.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.

7.     Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

8.     Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

9.     Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II.            DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie chartlo.com, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Umowa – umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik zarejestrowany może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Cennik – ustalone przez Usługodawcę opłaty za korzystanie z odpłatnych Usług w Serwisie. Ceny wyświetlane w Serwisie są cenami brutto;

Regulamin – niniejszy dokument.

III.         ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość przeglądania informacji, zestawień, danych i innych treści prezentowanych w Serwisie, jak również możliwość założenia Konta i korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
urządzenie z dostępem do Internetu,
dostęp do poczty elektronicznej,
najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
programu do odczytu plików w formacie PDF.
Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV.           PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1.     Użytkownik jest zobowiązany do:

a.     korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,

b.     wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.

c.     niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,

d.     niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.     Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

3.     Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.

4.     Użytkownik posiadający Konto poprzez zamieszczenie w Serwisie zdjęć, grafik, opisów i innych elementów udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji wraz z prawem do udzielania sublicencji do ich publikowania na portalach społecznościowych, aplikacjach, widetach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.

5.     Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku umieszczonego przez niego w Koncie i rozpowszechnianie w sieci Internet,  w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę i dostarczania funkcjonalności Serwisu.

6.     Użytkownik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.

7.     Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia Usług zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni bez podawania przyczyny, chyba że przed zawarciem Umowy wyraził zgodę na świadczenie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co skutkuje utratą tego prawa.

8.     Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

9.     Termin na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia jej zawarcia.

10.   Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przy czym Użytkownik nie jest zobowiązany do posługiwania się wzorem.

11.   Użytkownik posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

i.     jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.

ii.      może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

V.             USŁUGI

1.     Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

2.     Zakres Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu obejmuje:

a.     Nieodpłatne przeglądania informacji w Serwisie,

b.     Nieodpłatne założenie i prowadzenie Konta,

c.     Nieodpłatne świadczenie Usługi Newsletter,

d.     Nieodpłatne udostępnienie interaktywnego formularza umożlwiającego kontakt z Usługodawcą,

e.     Odpłatny dostęp do zasobów informacyjnych Serwisu.

3.     Usługodawca na stronach internetowych Serwisu prezentuje nieodpłatnie ogólne informacje, w tym o prowadzonej przez siebie działalności i funkcjonalnościach Serwisu. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji nieodpłatnie udostępnionych w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

4.     Korzystanie z niektórych Usług Serwisu może wymagać założenia i posiadania aktywnego Konta w Serwisie.

Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta.
7.     Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.

8.     Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.

9.     Usługodawca umożliwia Użytkownikom dostęp do specjalistycznych, zgodnych ze specyfiką Serwisu danych, w tym w szczególności zestawień danych, wykresów, porównań i innych treści zgodnie z informacją wskazaną na stronach Serwisu (dalej jako ,,Zasoby informacyjne Serwisu”). Dostęp do danych, o których mowa w zdaniu poprzednim jest odpłatny i może być uzyskany przez Użytkownika na zasadach wskazanych w pkt. VI niniejszego Regulaminu.

VI.           DOSTĘP DO ZASOBÓW INFORMACYJNYCH SERWISU

1.     Uzyskanie dostępu do Zasobów informacyjnych Serwisu oraz dostępnych w ramach tych zasobów Usług dodatkowych jest odpłatne oraz wymaga złożenia zamówienia Usługi.

2.     Informacje prezentowane w Serwisie, w tym informacje o możliwości zamówienia Usługi dostępu do Zasobów informacyjnych Serwisu, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3.     Warunkiem złożenia zamówienia o którym mowa w ppkt. 1 powyżej jest posiadanie aktywnego Konta w Serwisie.

4.     W celu zamówienia Usługi, o której mowa w ppkt. 1, Użytkownik wypełnia informacje oznaczone jako obowiązkowe w formularzu zamówienia w Serwisie.

5.     Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy obejmującej świadczenie Usług wskazanych w zamówieniu. W momencie odpowiedzi Usługodawcy na ofertę Użytkownika zawarta zostaje Umowa świadczenia Usługi lub Usług wskazanych w zamówieniu i zgodnie z treścią informacji dostępnych na stronach Serwisu.

6.     Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności złożenie zamówienia na Usługi mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Użytkownika.

7.     Płatność za Usługę dostępu do Zasobów informacyjnych Serwisu odbywa się  za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej zintegrowanej z Serwisie lub za pośrednictwem karty płatniczej – w zależności od formy wybranej przez Użytkownika. Użytkownik dokonuje zapłaty za każdy okres rozliczeniowy korzystania z Usługi, z góry (,,Opłata”), w wysokości wskazanej w Cenniku. Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Zasobów informacyjnych Serwisu (dalej jako ,,Okres rozliczeniowy”).

8.     Opłata jest pobierana od Użytkownika za pośrednictwem wybranej przez niego, zgodnie z ppkt. 7 formy płatności, w każdym pierwszym dniu kolejnego Okresu rozliczeniowego. W niektórych przypadkach termin płatności, o którym mowa w zdaniu poprzednim może ulec zmianie, przykładowo w przypadku gdy dokonanie Opłaty za pośrednictwem formy wybranej przez Użytkownika nie jest możliwa.

9.     W przypadku gdy Opłata za kolejny Okres rozliczeniowy nie może być zrealizowana za pośrednictwem formy płatności wybranej przez Użytkownika, Usługodawca wezwie  Użytkownika do usunięcia naruszenia poprzez wybranie innej formy płatności. Usługodawca może w takim przypadku dokonać zawieszenia świadczenia Usługi do czasu wpłynięcia Opłaty Użytkownika za kolejny okres rozliczeniowy.

10.    Użytkownik może dokonać zmiany wybranej formy płatności na inną płatność dostępną w Serwisie, za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach Konta.

11.   Umowa o świadczenie Usługi dostępu do Zasobów informacyjnych Serwisu jest zawarta na czas nieokreślony, do momentu wypowiedzenia Umowy, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

12.   Użytkownik może dokonać wypowiedzenia Umowy w każdym czasie, ze skutkiem na ostatni dzień Okresu rozliczeniowego. W celu wypowiedzenia Umowy Użytkownik korzysta z opcji ,,anulowania subskrypcji” w jego Koncie w Serwisie lub przesyła wypowiedzenie za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres: matt@mattoption.com.

13.   Usługodawca może rozwiązać z Użytkownikiem Umowę, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego. W tym celu Usługodawca przesyła Użytkownikowi wypowiedzenie na podany przez niego w Koncie adres e-mail.

14.   Użytkownik może korzystać z Usług serwisu w okresie wypowiedzenia, o którym mowa w ppkt. 12 i 13 powyżej.

15.   W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

16.   W przypadku rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, o którym mowa w ppkt. 15, uiszczona przez Użytkownika płatność ulega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu Usługi w Okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy.

17.   Użytkownik, który zamówił dostęp do Zasobów informacyjnych Serwisu może otrzymywać e-mailowe powiadomienia o aktualizacji w Serwisie wybranych kategorii danych. W tym celu wybiera odpowiednia opcję w ramach funkcjonalności Konta oraz wybiera opcje powiadomień.

18.   Dane prezentowane w ramach Zasobów informacyjnych mają charakter generalny, ogólny, poglądowy, teoretyczny, edukacyjny i są prezentowane w ramach subiektywnie dobranych przez Usługodawcę kryteriów lub stanowią wyraz jego subiektywnej analizy. Zapoznawanie się oraz korzystanie z danych i informacji prezentowanych w Serwisie przez Użytkownika jest dobrowolne, a z uwagi na dynamiczny i zmienny charakter danych, nie może zastępować weryfikacji informacji oraz rzeczywistej, aktualnej i indywidualnej analizy każdego przypadku w praktyce.

19.   Prezentowane w Serwisie informacje i dane nie powinny być traktowane jako oferta, doradztwo prawne, finansowe, podatkowe czy inwestycyjne, jak również rekomendacji w świetle rozumienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

VII.        REKLAMACJE

1.     Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

2.     Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: MATT Mateusz Jałowiecki, ul. Sienkiewicza 85/87 lok.8, 90-057 Łódź, poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: matt@mattoption.com bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3.     Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

4.     Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

VIII.      OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

IX.           POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

2.     Regulamin jest dostępny w języku polskim.

3.     Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

4.     O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5.     Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem  na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres: matt@mattoption.com, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy i usunięciem Konta ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego. Do momentu upływu Okresu rozliczeniowego, w przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim, do Użytkownika zastosowanie mają niezmienione zapisu Regulaminu.

6.     Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu umowa świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z chwilą z upływem 14 dni od  tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji, z zastrzeżeniem ppkt. 5 powyżej.

7.     W sytuacji, o której mowa w pkt. 6 powyżej zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.

Zmiany Cennika następować będą w trybie przewidzianym dla zmian Regulaminu, na zasadach wskazanych niniejszym punkcie.

Regulamin serwisu internetowego – chartlo.com

Formularz reklamacji usługi – chartlo.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO CHARTLO.COM

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady prywatności w serwisie internetowym chartlo.com (dalej jako „Serwis Internetowy”). Administratorem Serwisu Internetowego jest Mateusz Jałowiecki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MATT Mateusz Jałowiecki, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem: ul. Sienkiewicza 85/87 lok.8, NIP: 7322184305, REGON: 367213496.

Dane osobowe

1.     Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Użytkowników Serwisu Internetowego. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.

2.     Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu archiwizacji lub realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora oraz w innych celach określonych w Regulaminie.

3.     Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

4.     Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także mogą zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora, z zastrzeżeniem zdania następnego. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem w Serwisie Internetowym naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

5.     W przypadku zmiany danych Użytkownika, który dokonał rejestracji w Serwisie Internetowym, Użytkownik po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym może dokonać ich modyfikacji.

6.     W przypadku subskrypcji newslettera przez Użytkownika, Administrator będzie wysyłał na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomości zawierające informacje o usługach dostępnych w Serwisie Internetowym, a także informacje o organizowanych konkursach, promocjach.

7.     Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi:

a.     Firmie Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000 , Atlanta, GA 30308 USA prowadzącej serwis mailchimp.com, w celu wykonywania usługi newselttera. Powierzone będą w szczególności następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Pliki cookies

1.     Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu Internetowego są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika w związku korzystaniem ze Serwisu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego.

2.     Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkowników i dostosować Serwis Internetowy indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

3.     Administrator stosuje dwa rodzaje plików „cookies”:

a.     Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Serwisu Internetowego i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika Serwisu Internetowego. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika Serwisu Internetowego.

b.     Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Serwisu Internetowego i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika Serwisu Internetowego. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika Serwisu Internetowego.

4. Administrator wykorzystuje pliki „cookies” w następujących celach:

a.     konfiguracji Serwisu Internetowego;

b.     weryfikacji i rozwoju oferty;

c.      tworzenia statystyk;

d.     tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownika Serwisu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/,http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;

e.     określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych oraz w celu dokładniejszego dopasowania przekazu reklamowego z uwzględnieniem lokalizacji raz zachowań użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdWords,  którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;

f.      popularyzacji Serwisu oraz w celu zalogowania się do Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego plus.google.com, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/;

g.     popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/;

h.     popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com, którego administratorem jest Twitter Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności twitter.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://support.twitter.com/articles/20170514;

i.       popularyzacji Serwisu internetowego za pomocą serwisu YouTube LLC z siedzibą pod adresem: 901 CherryAvenue, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone, Polityka ochrony prywatności YouTube jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/;

j.       prezentacji Świadectwa Zgodności, za pośrednictwem serwisu internetowego solidnyregulamin.pl, którego administratorem jest GP Kancelaria Radców Prawnych Poniatowska-Maj Strzelec-Gwóźdź sp. p. z siedzibą w Krakowie, Polityka Prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: http://solidnyregulamin.pl/polityka-prywatnosci/.

5.     Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać zasady korzystania z plików „cookies”.

6.    Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Użytkownik lub czasie pozostawania na danej stronie.
7.    W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
8.     Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9.     Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa:

a.     Internet Explorer;

b.     Chrome;

c.      Safari;

d.     Firefox;

e.     Opera;

f.      Android;

g.     Safari (iOS);

h.     Windows Phone;

i.       Blackberry.

10.   Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na stronie internetowej Serwisu Internetowego.

 

Polityka prywatności i cookies serwisu internetowego – chartlo.com

 

 

 

 

 

Chartlo |
open

UWAGA! 28 lutego wyłączamy możliwość rejestracji nowych użytkowników. Następnie wszystkie aktywne subskrypcje zostaną anulowane. Możliwość korzystania z serwisu będzie dostępna do końca marca 2021.